eng

დაფინანსების მოძიება: გრანტი, სესხი, ინვესტიცია

ბიზნესკომპანიებს, რომელთაც სურთ დაფინანსების მოძიება, მართვის კომპანია GGM მხარს უჭერს გრანტის, სესხის, ინვესტიციის მოძიებაში.

 

ბიზნესის დამფუძნებელი, ან ხელმძღვანელი, ვისაც სურს მიმდინარე საქმიანობისთვის, ან ახალი პროექტისთვის დაფინანსების მოძიება, მართვის კომპანია GGM-ს გაუზიარებს საჭიროებას, რის საფუძველზეც, ჩვენი გუნდი ანაზღაურების გარეშე, მოახდენს ბიზნესის დიაგნოსტირებას (როდის, რამდენი და რა სახის დაფინანსების მოძიებაა შესაძლებელი).

 

ბიზნესისთვის დაფინანსების მოძიების პროცესი გულისხმობს ფანდრაიზინგის ხელშეკრულების გაფორმებას, რომლის ფარგლებშიც მართვის კომპანია GGM-ის გუნდი აკეთებს ბიზნესმოდელს და მუშაობს დაფინანსების მისაღებად (სესხი, გრანტი, ინვესტიცია).

 

მართვის კომპანია GGM ბიზნესისთვის დაფინანსებას (გრანტი, სესხი, ინვესტიცია) მოიძიებს იმ შემთხვევაში, თუ ბიუჯეტი აღემატება 300 000 ლარს.

 

მართვის კომპანია GGM ანაზღაურებას მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთის ბიზნესი დაფინანსდება (გრანტი, სესხი, ინვესტიცია).

 

ბიზნესისთვის სესხის, გრანტის, ინვესტიციის საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსეთ ფორმა → https://ggm.ge/ka/become-our-partner/